1

گیربکس سری HW SBX C1

ARİA

محصولات جدید
گیربکس های خورشیدی در سایر های مختلف و توانایی تغییر توان و سرعت چرخش موتور های سی ان سیگیربکس سری ۷۰گیربکس سری ۹۰گیربکس سری ۱۲۰گیربکس سریHWKگیربکس سریHW SBX B1گیربکس سریHW SBX C1سری Kسری LİFTسری Sسری Pسری Vسری BSسری ACسری T-MECسری EX

ترمزهای الکترومغناطیسی تمپوریتیشرکت ایتالیایی تمپوریتی از سال ۱۹۶۵اقدام به تولید ترمزهای الکترومغناطیسی بی خطر نموده است. دانش کامل فنی در زمینه تولیدمحصول و کارایی ظرفیت تولید اجازه می دهد تا این شرکتانواع مختلف ترمز الکترومغناطیسی را با توجه به کاربردهای احتمالی تولید کند.این شرکت در دو کارخانه تولیدی که حدود 1500 مترمربع وسعت دارد، به ترتیب مراحل ماشینکاری , مونتاژ محصول و قطعات الکتریکی ترمز انجام می دهد. شرکتتمپوریتی از سال 2001 با سیستم کیفیت ISO-9001 تأیید شده است. بخش فنی این شرکت طی سالهای اخیر، محصولات جدیدی نظیر مدل های ترمز KL، KF، Lift، K را برای تانک و ترمز ضد دیافراگم ایجاد کرده است که منظور بهبود کیفیت و عملکرد آنها است.

گیربکس لیمینگ

سری RCM

سری RDM

سری RSE