Close

سریP

مشخصات
ترمز مدل P ترمز پایدار است. با این وجود ترمز دینامیکی شفت موتور در زیر مقدار محدودی چرخش مجاز مطابق با ترموگرافی ترمز تضمین شده است (به صفحه “انتخاب ترمز” مراجعه کنید).
مشخصات عمومی عبارتند از:
• بسیار آرام در عملیات (<70dB مطابق با مقررات 98/37 / EEC)؛
• بسیار ساده و عمیق در مونتاژ.
• اتلاف گرما خوب. کیفیت خوب مواد و ویژگی های ساخت آن اجازه می دهد تا به مقدار زیادی از تخلیه برسد؛ • سیم پیچ به طور کامل در رزین اپوکسی، مگر اینکه از معیارهای دیگر ساخت و ساز، و قطعات مکانیکی توسط پوشش روی محافظت می شود؛
• ترمز را می توان برای برنامه های مختلف با موتورهای استاندارد بدون استفاده از تجهیزات خاص استفاده کرد.
همچنین می تواند در هر موقعیتی کار کند، به خصوص با موتورهای تک فاز که در آن ارتعاش قطعات متحرک وجود ندارد.