سری ۱۲۰
این سری دارای ۵ مدل مختلف با فلانش های متفاوت و کاربری خاص در هر دستگاه سی ان سی با سرو موتورهای متفاوت می باشد.

120 PLPE
شمای برش عرضی

120 PLPE C

120 PE B

120 PE B



120 PE A

شمای برش عرضی

120 PE A
آلیاژ های درونی و جداره بیرونی آریا از بهترین فلزات انتخاب شده و مابین ۱۴۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ ساعت عمر کاربری مفید دارد.