سری ۷۰
این سری دارای ۹ مدل مختلف با فلانش های متفاوت و کاربری خاص در هر دستگاه سی ان سی با سرو موتورهای متفاوت می باشد.

70 PE K

70 PE j

70 PE i

70 PE h

70 PE G

70 PE D

70 PE C

70 PE B

70 PE A

70-PE-j
آلیاژ های درونی و جداره بیرونی آریا از بهترین فلزات انتخاب شده و مابین ۱۴۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ ساعت عمر کاربری مفید دارد.