سری ۹۰
این سری دارای ۵ مدل مختلف با فلانش های متفاوت و کاربری خاص در هر دستگاه سی ان سی با سرو موتورهای متفاوت می باشد.

90 PE D

90 PE E

90 PE C

90 PE b

90 PE A

90 PE A
آلیاژ های درونی و جداره بیرونی آریا از بهترین فلزات انتخاب شده و مابین ۱۴۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ ساعت عمر کاربری مفید دارد.